Dámy, Vaša spokojnosť je našim predsavzatím …

OBCH.PODMIENKY

Predmetom Všeobecných obchodných podmienok (dalej len „VOP“) je úprava vztahov pri predaji tovaru uvedeného v záväznej objednávke predávajúcim kupujúcemu uvedeného v záväznej objednávke zhotovitelom pre objednávatela pricom predávajúcim, alebo zhotovitelom je Zuzana Novotná – CHRISTINA, miesto podnikania: Na hrádzi 213/6, 851 10 Bratislava – Čunovo, , číslo živnostenského registra: 110-211251, IČO: 1020129451.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje VOP pre dodávku tovaru podla záväznej objednávky. Podmienkou pre platnosť a účinnosť je zaslať objednávku na meilovú adresu: info@salonchristina.sk Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu bude dodávat len tovar s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúci príslušným zákonným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a zároveň riadne vybavený slovenskými návodmi k obsluhe, zárucnými listami a zoznamom pozárucných servisných stredísk , ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.

2) OBJEDNANIE TOVARU

Kupujúci si tovar vyberá z ponuky na internetovej adrese www.salonchristina.sk . V jednotlivých, predovšetkým cenovo nárocnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu financnej zálohy kupujúcim.
Cena za každý tovar je zverejnená na internetovej stránke www.salonchristina.sk . Uvedené ceny sú uvádzané s DPH.
V prípade, ak v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahranicnej meny, alebo ku zmene ceny ci dodávaného sortimentu zo strany dodávatela, má predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovat, alebo od nej jednostranne s okamžitou platnostou odstúpit. Rovnaké oprávnenie si predávajúci vyhradzuje i v prípade, kedy výrobca prestane dodávat objednaný produkt, alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu. Pri odstúpení od zmluvy nevzniká kupujúcemu nárok na náhradu škody.
Výhrada úplného zaplatenia kúpnej ceny Vlastnícke práva k tovaru prechádzajú na kupujúceho až po jeho prevzatí a zaplatení.

 

 

Stránka sa pripravuje